Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe der Anfragen 599
Summe der Dateien 593
Summe Seiten 477
Summe Besuche 362
Summe in kb 87777
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 250
Summe der unterschiedlichen URLs 9
Summe der unterschiedlichen Verweise 79
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 40
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 19
Anfragen pro Tag 19 65
Dateien pro Tag 19 65
Seiten pro Tag 15 65
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 30
Besuche pro Tag 11 32
kb pro Tag 2832 41005
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.00% 593
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.17% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.83% 5

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 2.34% 14 2.36% 3 0.63% 3 0.83% 6 2.40% 36 0.04%
2 5 0.83% 5 0.84% 3 0.63% 3 0.83% 5 2.00% 18 0.02%
3 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 0 0.00%
4 2 0.33% 2 0.34% 2 0.42% 2 0.55% 2 0.80% 2 0.00%
5 26 4.34% 26 4.38% 13 2.73% 11 3.04% 14 5.60% 238 0.27%
6 8 1.34% 7 1.18% 7 1.47% 7 1.93% 8 3.20% 7 0.01%
7 2 0.33% 2 0.34% 2 0.42% 2 0.55% 2 0.80% 5 0.01%
8 6 1.00% 6 1.01% 6 1.26% 6 1.66% 6 2.40% 2059 2.35%
9 38 6.34% 38 6.41% 17 3.56% 7 1.93% 12 4.80% 152 0.17%
10 42 7.01% 42 7.08% 36 7.55% 32 8.84% 27 10.80% 116 0.13%
11 26 4.34% 26 4.38% 25 5.24% 25 6.91% 19 7.60% 722 0.82%
12 36 6.01% 36 6.07% 34 7.13% 32 8.84% 26 10.40% 3101 3.53%
13 14 2.34% 14 2.36% 13 2.73% 13 3.59% 13 5.20% 1237 1.41%
14 65 10.85% 65 10.96% 65 13.63% 8 2.21% 8 3.20% 4107 4.68%
15 29 4.84% 29 4.89% 28 5.87% 20 5.52% 9 3.60% 41005 46.72%
16 27 4.51% 26 4.38% 17 3.56% 17 4.70% 23 9.20% 170 0.19%
17 42 7.01% 42 7.08% 42 8.81% 14 3.87% 12 4.80% 2161 2.46%
18 3 0.50% 3 0.51% 3 0.63% 3 0.83% 3 1.20% 41 0.05%
19 8 1.34% 8 1.35% 8 1.68% 8 2.21% 8 3.20% 2096 2.39%
20 23 3.84% 23 3.88% 20 4.19% 20 5.52% 20 8.00% 5266 6.00%
21 37 6.18% 35 5.90% 27 5.66% 26 7.18% 30 12.00% 162 0.19%
22 16 2.67% 16 2.70% 15 3.14% 14 3.87% 14 5.60% 2913 3.32%
23 14 2.34% 14 2.36% 13 2.73% 13 3.59% 14 5.60% 1068 1.22%
24 18 3.01% 18 3.04% 15 3.14% 15 4.14% 17 6.80% 5748 6.55%
25 12 2.00% 11 1.85% 9 1.89% 9 2.49% 11 4.40% 2078 2.37%
26 8 1.34% 8 1.35% 7 1.47% 7 1.93% 6 2.40% 2999 3.42%
27 27 4.51% 27 4.55% 12 2.52% 11 3.04% 17 6.80% 2181 2.48%
28 16 2.67% 16 2.70% 9 1.89% 9 2.49% 14 5.60% 3647 4.16%
29 13 2.17% 13 2.19% 13 2.73% 13 3.59% 12 4.80% 2228 2.54%
30 12 2.00% 12 2.02% 6 1.26% 6 1.66% 11 4.40% 126 0.14%
31 9 1.50% 9 1.52% 7 1.47% 7 1.93% 9 3.60% 2088 2.38%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 4.01% 0 23 3.88% 0 18 3.77% 30 930 1.06%
1 0 25 4.17% 0 25 4.22% 0 22 4.61% 70 2183 2.49%
2 0 20 3.34% 0 20 3.37% 0 19 3.98% 30 923 1.05%
3 0 22 3.67% 0 22 3.71% 0 20 4.19% 90 2802 3.19%
4 0 23 3.84% 0 23 3.88% 0 20 4.19% 71 2192 2.50%
5 0 17 2.84% 0 17 2.87% 0 17 3.56% 41 1279 1.46%
6 0 22 3.67% 0 21 3.54% 0 20 4.19% 115 3573 4.07%
7 0 29 4.84% 0 29 4.89% 0 23 4.82% 135 4197 4.78%
8 0 24 4.01% 0 24 4.05% 0 18 3.77% 69 2145 2.44%
9 0 20 3.34% 0 20 3.37% 0 19 3.98% 93 2869 3.27%
10 0 28 4.67% 0 28 4.72% 0 26 5.45% 25 774 0.88%
11 0 30 5.01% 0 30 5.06% 0 22 4.61% 70 2158 2.46%
12 0 21 3.51% 0 21 3.54% 0 17 3.56% 67 2082 2.37%
13 0 23 3.84% 0 23 3.88% 0 16 3.35% 135 4171 4.75%
14 0 20 3.34% 0 20 3.37% 0 19 3.98% 1 33 0.04%
15 1 47 7.85% 1 45 7.59% 1 32 6.71% 102 3166 3.61%
16 0 26 4.34% 0 26 4.38% 0 19 3.98% 30 926 1.05%
17 1 34 5.68% 1 34 5.73% 0 19 3.98% 74 2285 2.60%
18 0 30 5.01% 0 29 4.89% 0 24 5.03% 636 19715 22.46%
19 0 21 3.51% 0 20 3.37% 0 17 3.56% 695 21531 24.53%
20 0 20 3.34% 0 20 3.37% 0 17 3.56% 13 389 0.44%
21 0 17 2.84% 0 17 2.87% 0 13 2.73% 3 80 0.09%
22 1 41 6.84% 1 41 6.91% 0 28 5.87% 103 3203 3.65%
23 0 15 2.50% 0 15 2.53% 0 12 2.52% 135 4171 4.75%

Top 2 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 279 46.58% 86376 98.40% /download.php
2 197 32.89% 272 0.31% /

Top 2 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 279 46.58% 86376 98.40% /download.php
2 197 32.89% 272 0.31% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 197 32.89% 182 50.42% /
2 279 46.58% 179 49.58% /download.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 197 32.89% 183 50.83% /
2 279 46.58% 177 49.17% /download.php

Top 30 von 250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 6.68% 40 6.75% 1 0.00% 12 3.31% sol-fttb.216.104.118.46.sovam.net.ua
2 39 6.51% 39 6.58% 1 0.00% 1 0.28% 37-229-48-236-broadband.kyivstar.net
3 29 4.84% 29 4.89% 1 0.00% 2 0.55% sol-fttb.16.92.118.46.sovam.net.ua
4 24 4.01% 24 4.05% 1 0.00% 24 6.63% cache.idc.js.chinamobile.com
5 18 3.01% 18 3.04% 36 0.04% 1 0.28% dslb-084-059-230-176.084.059.pools.vodafone-ip.de
6 16 2.67% 16 2.70% 52 0.06% 2 0.55% ip-88-153-255-44.hsi04.unitymediagroup.de
7 11 1.84% 11 1.85% 872 0.99% 7 1.93% crawl-66-249-64-50.googlebot.com
8 10 1.67% 10 1.69% 9 0.01% 9 2.49% boson082.ahrefs.com
9 9 1.50% 9 1.52% 134 0.15% 1 0.28% ip-5-146-165-103.unitymediagroup.de
10 8 1.34% 8 1.35% 26 0.03% 1 0.28% 541fcf93.cm-5-8d.dynamic.ziggo.nl
11 8 1.34% 8 1.35% 7 0.01% 8 2.21% boson018.ahrefs.com
12 8 1.34% 8 1.35% 59 0.07% 5 1.38% crawl-66-249-64-54.googlebot.com
13 8 1.34% 8 1.35% 19479 22.19% 5 1.38% crawl-66-249-67-122.googlebot.com
14 7 1.17% 7 1.18% 0 0.00% 7 1.93% 203.100.80.81
15 7 1.17% 7 1.18% 39 0.04% 3 0.83% crawl-66-249-64-58.googlebot.com
16 5 0.83% 5 0.84% 0 0.00% 5 1.38% 123.138.19.140
17 5 0.83% 5 0.84% 7 0.01% 2 0.55% baiduspider-220-181-108-103.crawl.baidu.com
18 5 0.83% 5 0.84% 5 0.01% 5 1.38% boson050.ahrefs.com
19 4 0.67% 4 0.67% 0 0.00% 4 1.10% 123.138.19.142
20 4 0.67% 4 0.67% 798 0.91% 3 0.83% 180.76.6.64
21 4 0.67% 4 0.67% 0 0.00% 1 0.28% 221.176.4.134
22 4 0.67% 4 0.67% 73 0.08% 0 0.00% baiduspider-123-125-71-114.crawl.baidu.com
23 4 0.67% 4 0.67% 7 0.01% 3 0.83% baiduspider-123-125-71-70.crawl.baidu.com
24 4 0.67% 4 0.67% 2083 2.37% 2 0.55% baiduspider-180-76-5-67.crawl.baidu.com
25 4 0.67% 4 0.67% 19459 22.17% 3 0.83% crawl-66-249-67-130.googlebot.com
26 4 0.67% 3 0.51% 13 0.01% 2 0.55% crawl-66-249-78-77.googlebot.com
27 3 0.50% 3 0.51% 3 0.00% 3 0.83% 180.76.6.152
28 3 0.50% 3 0.51% 2056 2.34% 3 0.83% 180.76.6.36
29 3 0.50% 2 0.34% 2049 2.33% 2 0.55% 180.76.6.47
30 3 0.50% 3 0.51% 0 0.00% 3 0.83% 183.207.229.130

Top 10 von 250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 1.34% 8 1.35% 19479 22.19% 5 1.38% crawl-66-249-67-122.googlebot.com
2 4 0.67% 4 0.67% 19459 22.17% 3 0.83% crawl-66-249-67-130.googlebot.com
3 2 0.33% 2 0.34% 3072 3.50% 2 0.55% baiduspider-180-76-5-17.crawl.baidu.com
4 4 0.67% 4 0.67% 2083 2.37% 2 0.55% baiduspider-180-76-5-67.crawl.baidu.com
5 3 0.50% 3 0.51% 2079 2.37% 3 0.83% baiduspider-180-76-5-147.crawl.baidu.com
6 3 0.50% 3 0.51% 2066 2.35% 3 0.83% baiduspider-180-76-5-77.crawl.baidu.com
7 2 0.33% 2 0.34% 2058 2.34% 1 0.28% baiduspider-180-76-5-148.crawl.baidu.com
8 3 0.50% 3 0.51% 2056 2.34% 3 0.83% 180.76.6.36
9 3 0.50% 2 0.34% 2049 2.33% 2 0.55% 180.76.6.47
10 2 0.33% 2 0.34% 2049 2.33% 2 0.55% 180.76.6.231

Top 30 von 79 Verweise
# Anfragen Verweise
1 297 49.58% - (Direct Request)
2 137 22.87% https://www.google.com/search
3 2 0.33% http://www.google.de/url
4 1 0.17% http://blogdark.ru/ded-moroz-traxaetsya
5 1 0.17% http://likenews24.ru/besplatno-3g-incest-s-beremennoj-porno-skachat-na-telefon
6 1 0.17% http://likenews24.ru/chornoshkiri-pizdi-video
7 1 0.17% http://likenews24.ru/dva-sluchaya-v-massazhnom-kabinete
8 1 0.17% http://likenews24.ru/ebli-3dzh
9 1 0.17% http://likenews24.ru/ebut-pyanyx-devok-skachat
10 1 0.17% http://likenews24.ru/erotika-ru-iznosilovanie-mama
11 1 0.17% http://likenews24.ru/erotika-russkix-znamenitosti
12 1 0.17% http://likenews24.ru/foto-kuni-volasatoi
13 1 0.17% http://likenews24.ru/goryachie-malyshki-na-kolenkax-obglodali-moj-chlen
14 1 0.17% http://likenews24.ru/grudastaya-blondinka-zhestko-ispolzuet-bespomoshhnostyu-bryunetku-dlya-svoix-seksualnyx-utex
15 1 0.17% http://likenews24.ru/gruppovoj-minet-dvojnoe-proniknovenie-konchayut-v-rot-onlajn-porno
16 1 0.17% http://likenews24.ru/iznasilovanie-skachat-besplatno
17 1 0.17% http://likenews24.ru/kazakistan-foto-babushki-porno
18 1 0.17% http://likenews24.ru/mastorbacya-dvchat-foto
19 1 0.17% http://likenews24.ru/mat-golaya-s-sinom-ebetsa-v-dushe
20 1 0.17% http://likenews24.ru/na-prieme-u-ginekologa-nasilno-seks
21 1 0.17% http://likenews24.ru/nachalnica-traxnulas-s-podchinennym-skandalnoe-video
22 1 0.17% http://likenews24.ru/nakonchal-materi-v-pizdu
23 1 0.17% http://likenews24.ru/negrityanki-lyubyat-pososat-vdvoyom-odin-xuj
24 1 0.17% http://likenews24.ru/nudisty-ukrainy-zrelye-muzh-zhena
25 1 0.17% http://likenews24.ru/obmen-zhenami-russkie-roliki-na-smartfon-besplatno
26 1 0.17% http://likenews24.ru/otlizyvaet-u-gospozhi-i-pet-ee-mochu
27 1 0.17% http://likenews24.ru/paren-ebet-devushku-do-zhestkogo-orgazma
28 1 0.17% http://likenews24.ru/pisaet-v-rot
29 1 0.17% http://likenews24.ru/porno-3g-devushki-zoo
30 1 0.17% http://likenews24.ru/porno-foto-na-mabilnij-kasting-zrelix-mp3

Top 20 von 136 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 1.46% http://blogdark.ru/seks-s-uzbechkom
2 1 0.73% http://asadv.ru/18-devushka-celichka
3 1 0.73% http://asadv.ru/brat-i-sestra-seks
4 1 0.73% http://asadv.ru/chastnaya-vecherinka-na-kvartire-s-goryachimi-telochkami
5 1 0.73% http://asadv.ru/devushku-iznosiloval-kon
6 1 0.73% http://asadv.ru/eva-notti-pornofoto-anal
7 1 0.73% http://asadv.ru/foto-seks-video-iznasilovanie
8 1 0.73% http://asadv.ru/gigporno-krupnim-planom
9 1 0.73% http://asadv.ru/iznosiloval-porno
10 1 0.73% http://asadv.ru/konchayut-v-pizdu-sluchajno-video
11 1 0.73% http://asadv.ru/loshad-i-devushka-porno-smatri
12 1 0.73% http://asadv.ru/machexa-uchit-doch-i-ee-parnya-ebatsya
13 1 0.73% http://asadv.ru/minet-v-novyj-god
14 1 0.73% http://asadv.ru/mmmetot-sladkij-analnyj-seks
15 1 0.73% http://asadv.ru/molodye-krepkie-rabochie-parnyagi-otimeli-zhenu-v-dve-skripki
16 1 0.73% http://asadv.ru/muskulistye-pediki-razvleklis-s-pomoshhyu-specialnoj-kacheli-dlya-traxa
17 1 0.73% http://asadv.ru/nejlon-kolgotki-grubo-porno-rolik
18 1 0.73% http://asadv.ru/novinki-zooporno-skachat-na-telefon
19 1 0.73% http://asadv.ru/pacan-zhestko-pressuet-zreluyu-yaponku
20 1 0.73% http://asadv.ru/pervyj-raz-v-zhopu-onlajn-besplatno

Top 11 von 40 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 195 32.55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 148 24.71% Browser: Safari
3 91 15.19% Browser: Firefox
4 49 8.18% Spider: Googlebot
5 35 5.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 22 3.67% Browser: MSIE
7 18 3.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; LG-D802 Build/KOT49I.D80220h) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109
8 14 2.34% Browser: Opera
9 9 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 9 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
11 5 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 297 49.58% 294 49.58% 59973 68.32% Firmen (com)
2 127 21.20% 125 21.08% 27551 31.39% China China
3 69 11.52% 69 11.64% 2 0.00% Ukraine Ukraine
4 46 7.68% 46 7.76% 223 0.25% Deutschland Deutschland
5 44 7.35% 44 7.42% 1 0.00% Netzwerke (net)
6 8 1.34% 8 1.35% 26 0.03% Niederlande Niederlande
7 3 0.50% 3 0.51% 0 0.00% Makao Makao
8 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% Unbekannte Adressen
9 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% Indonesien Indonesien
10 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
12 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% USA USA


Generated by Webalizer Version 2.23